ارسال پیامک با استفاده از Url

علاوه بر اینکه می‌توانید از متدهای وب سرویس دریافت پیامک استفاده نمائید، با استفاده از url می‌توانید ارسال پیامک داشته باشید. کافیست url را به شکل زیر و با مقدار دهی پارامترهای خواسته شده فراخوانی نمایید.

Request
url= http://sms.3300.ir/sendsms.ashx?user=USERNAME&pass=PASSWORD&to=TO&text=TEXT&line=SMS_LINE
						

لازم به ذکر است به جای پارامترهایی که با حروف بزرگ نوشته شده‌اند، مقدار بدهید. مانند مثال زیر:

http://sms.3300.ir/sendsms.ashx?user=USERNAMEt&pass=PASSWORD&to=CONTACT_NUMBER&text=MESSAGE_TEXT&line=SMS_LINE_NUMNER